Regulamin

Escape room - Pokój zagadek
Szczecin

Regulamin

Usługi świadczonej przez firmę
Ego Zuzanna Leszczyńska
Roweckiego 14a/2, 72-009 Police
NIP: 8512939440

zwaną dalej Organizatorem

na rzecz

osoby dokonującej rezerwacji zwanej dalej Rezerwującym
oraz
odbiorcy usługi zwanego dalej Uczestnikiem

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  Niniejszy Regulamin określa zasady rezerwacji przez Rezerwujących usługi zwanej dalej Grą, za pośrednictwem strony internetowej Organizatora zwanej dalej Witryną, oraz zasady korzystania z Gry przez Uczestników.
 2. REZERWACJA
  1. Rezerwujący przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rezerwacją za pośrednictwem Witryny.
  2. Rezerwujący odpowiada za prawidłowość i zgodność danych osobowych podanych podczas rezerwacji. Organizator ma prawo odmówić dokonania rezerwacji w przypadku stwierdzenia niezgodności danych ze stanem faktycznym.
  3. Dokonanie rezerwacji nie stanowi zawarcia umowy w myśl przepisów prawa. Zawarcie umowy następuje każdorazowo przed rozpoczęciem Gry.
  4. Dokonanie rezerwacji następuje poprzez Witrynę pod adresem http://escroom.pl. Złożenie zamówienia możliwe jest w zakładce „REZERWACJA” będącej podstroną Witryny. Dokonanie rezerwacji następuje poprzez wykonanie w kolejnych podstronach Witryny następujących czynności:
   1. wybór pokoju którego ma dotyczyć rezerwacja
   2. wybór dnia i godziny rezerwacji
   3. podanie danych osobowych Rezerwującego (imię, nazwisko, email, numer telefonu komórkowego),
   4. złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu
   5. dokonanie rezerwacji poprzez kliknięcie w przycisku „Rezerwuj”
   6. potwierdzenie dokonania rezerwacji poprzez kliknięcie odnośnika zawartego w wiadomości przesłanej na adres email Uczestnika
  5. Użytkownik, który złożył zamówienie, otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany w formularzu rezerwacji. Potwierdzenie będzie zawierać:
   1. Nazwę pokoju
   2. Datę i godzinę rezerwacji
   3. Cenę usługi
  6. Ceny wskazane na stronach Witryny są kwotami brutto, zawierającymi wszystkie podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. VOUCHERY
  1. Vouchery dostępne są wyłącznie w siedzibie firmy w godzinach otwarcia podanych w Witrynie Organizatora.
  2. Voucher może zostać wykorzystany z dowolną rezerwacją przez 3 miesiące od dnia wystawienia.
  3. Nie ma możliwości zmiany daty ważności Vouchera.
 4. UCZESTNICTWO W GRZE
  1. Maksymalny czas Gry wynosi 60 minut
  2. W Grze może brać udział od 2 do 5 Uczestników.
  3. Płatność musi zostać dokonana przez rozpoczęciem Gry gotówką lub ważnym voucherem
  4. Uczestnik przystępuje do gry na własną odpowiedzialność.
  5. Uczestnik jest zobowiązany wziąć pod uwagę swój stan zdrowia i w razie wątpliwości poinformować Organizatora, w szczególności jeżeli cierpi na klaustrofobię, epilepsję, lub jest w trakcie leczenia psychiatrycznego.
  6. Organizator ma prawo odmówić uczestnikom udziału w Grze bez podania przyczyny, w szczególności w przypadku gdy
   1. Uczestnicy mają poniżej 16 lat
   2. żaden z Uczestników nie jest pełnoletni
   3. Organizator ma podejrzenie, że uczestnicy znajdują się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
   4. Uczestnicy przybędą na miejsce Gry po czasie podanym w rezerwacji
  7. Uczestnicy zobowiązują się przybyć na miejsce Gry 5 minut przed godziną podaną w Rezerwacji, w razie spóźnienia całkowity czas gry może ulec skróceniu.
  8. Uczestnicy mogą być pociągnięci do odpowiedzialności finansowej za wyposażenie zniszczone w trakcie Gry.
  9. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą ulec zmianie. Organizator ma obowiązek zapoznać Uczestników z Regulaminem przed rozpoczęciem Gry.
  10. Uczestnicy zobowiązani są pozostawić wszystkie urządzenia elektroniczne do depozytu przed rozpoczęciem Gry.
  11. Wyposażenie pokoju i przebieg gry stanowią własność intelektualną organizatora. Uczestnicy nie mogą rejestrować przebiegu gry za pomocą fotografii, nagrań wideo czy nagrań dzwiękowych.
  12. Organizator korzysta z urządzeń monitoringu wizyjnego i zastrzega sobie prawo do nagrywania i przechowywania zapisu z tego monitoringu. Nagrania dostępne są tylko i wyłącznie organizatorowi i zobowiązuje się on nie udostępniać ich osobom trzecim.
  13. Uczestnik udziela zgody na wykorzystanie swojego wizerunku przez organizatora poprzez umieszczenie jego zdjęcia na profilach społecznościowych organizatora oraz jego stronie www.
  14. Zgoda ta może być w każdym momencie odwołana i organizator zobowiązuje się niezwłocznie usunąć  wizerunek uczestnika po jej odwołaniu.

Szczecin, 17 grudnia 2015

Napisz do nas

Hej! jeżeli potrzebujesz się z nami pilnie skontaktować, daj nam znać!